<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11454894\x26blogName\x3dlife+goes+on\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://bogablogger.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bogablogger.blogspot.com/\x26vt\x3d6766887043850976146', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

Lebaran ke-5 di Negeri Jepang

Thursday, November 03, 2005
Perasaan lebaran tahun ini.....sedikit lebih baik. Alhamdulillah ....soalnya sudah agak terbiasa ......setelah 5 kali berlebaran di Saga buat saya, dan 4 kali bagi istri. Kesahduan berlebaran dinegeri orang tanpa sanak keluarga dan hanadai taulan bisa menjadi hikmah tersendiri.

Lebaran tanpa merdunya gema takbir dari masjid serta beduk keliling, suasana ceria anak-anak menyambut hari kemenangan dan wanginya aroma masakan khas Hari raya. Tentu Makna sesungguhnya Perayan Idul Fitri bukan terletak pada simbol simbol kesemarakan dan pernak-pernik dalam penyambutannya.

Kesadaraan untuk kembali kepada Fitrah dan semangat untuk mempertahankan sesuatu yang baik dari ibadah bulan Ramadhan merupakan jiwa dari perayaan. Niat untuk terus belajar dan memperbaiki diri dihari-hari yang akan datang untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari iman merupakan spirit yang harus ditanamkan.

Salam dari kami sekeluarga bagi saudara, sahabat daan rekan-rekan yang ada ditanah air.
Selamat Idul Fitri 1426 Hijriah.

Kuntoro Boga dan Saida Ulfa
3:06 PM :: ::
0 Comments:
Post a Comment
<< Home

Kuntoro Boga :: permalink